باسلام خدمت بنیادی بزرگوار.لطفا این پیاموبه گوش رئیس…


باسلام خدمت بنیادی بزرگوار.لطفا این پیاموبه گوش رئیس اداره گازبرسونین که شرکت قزل جوش خوی به مدیریت اقایان ملائی ها هرکارگری که بکارمیگیرن نه حقوقشون درست حسابی میدن.نه بیمه نفرات رامیریزن.وتمام مدارک شرکت روجعلی میکنن وباهمان مدارک جعل اسناددارن توهمه پروژه هاشرکت میکنن…چون ادره گازهیچ مدرکی رواستعلام نمیکنه ومتاسفانه این شرکت برای کل کارپروژه همه کاراشونوانجام میده.

یاعلی .وحیدصائبی فر


Roshangari