🔺پنتاگون: بمباران نوار مرزی عراق و سوریه به…


🔺پنتاگون: بمباران نوار مرزی عراق و سوریه به ما ارتباطی ندارد. سپاه سایبری پاسداران👇🏻 ☑️ @SEPAHCYBERY

🔺پنتاگون: بمباران نوار مرزی عراق و سوریه به ما ارتباطی ندارد. سپاه سایبری پاسداران👇🏻 ☑️ @SEPAHCYBERY


sepahcybery