18.7 C
Tehran

🔺باقری: اروپایی‌ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا…

خواندنی

🔺باقری: اروپایی‌ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات است

معاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا:
🔹ایران برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی و نه توافق کاغذی باشد، همواره آماده است.
🔹تردید جدی در مورد اراده واقعی آمریکا برای انجام تعهداتش وجود دارد.
🔹از بی عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود ذیل برجام انتقاد داریم.
🔹اروپایی‌ها مسئولیت پذیر باشند.

🔺انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا:
🔹اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتیجه‌ای که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد، است.
@akharinkhabar

🔺باقری: اروپایی‌ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات استمعاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه 🔺باقری: اروپایی‌ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات استمعاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺باقری: اروپایی‌ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات استمعاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه

جدیدترین مقاله