25 C
Tehran

🔴رئیس جمهور پیشین لبنان: مغز متفکر حوادث بیروت؛…

خواندنی

🔴رئیس جمهور پیشین لبنان: مغز متفکر حوادث بیروت؛ دشمنان خارجی و داخلی مقاومت هستند

🔻امیل لحود؛ رئیس جمهور پیشین لبنان: رؤیای رژیم صهیونیستی و مزدوران داخلی آنها برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان محقق نخواهد شد

🔹دستگاه قضا باید عاملان تیراندازی امروز را بازخواست کند, تظاهرات، حق قانونی همه است… تظاهرات کنندگان حق دارند به خیابان بیایند و ابراز عقیده کنند، ولی اینکه تک‌تیرانداز از پشت بام، آنان را هدف قرار دهد، کاملا مردود است

🔹بسیاری از کسانی که در دوران جنگ داخلی لبنان، سردمدار بودند، رؤیای آن را دارند که جنگ داخلی مجددا آغاز شود تا بتوانند دوباره بر سرکار بیایند

🚩@sepah_news1

🔴رئیس جمهور پیشین لبنان: مغز متفکر حوادث بیروت؛ دشمنان خارجی و داخلی مقاومت هستند🔻امیل لحود؛ رئیس جمهور پیشین لبنان: رؤیای رژیم صهیونیستی و مزدوران داخلی آنها برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان محقق نخواهد 🔴رئیس جمهور پیشین لبنان: مغز متفکر حوادث بیروت؛ دشمنان خارجی و داخلی مقاومت هستند🔻امیل لحود؛ رئیس جمهور پیشین لبنان: رؤیای رژیم صهیونیستی و مزدوران داخلی آنها برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان محقق نخواهد

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴رئیس جمهور پیشین لبنان: مغز متفکر حوادث بیروت؛ دشمنان خارجی و داخلی مقاومت هستند🔻امیل لحود؛ رئیس جمهور پیشین لبنان: رؤیای رژیم صهیونیستی و مزدوران داخلی آنها برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان محقق نخواهد

جدیدترین مقاله