15.6 C
Tehran

🔴 رئیس اتاق ایران: سهم کشور از اقتصاد…

خواندنی

🔴 رئیس اتاق ایران: سهم کشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شد!

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفت : در کشور دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. همین موضوع باعث شده سهم کشور ما از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شود و جایگاه ایران در انتهای زنجیره ارزش آسیا باشد!
🆔 @sedaiazadi

🔴 رئیس اتاق ایران: سهم کشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شد! غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفت : در کشور دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. همین م 🔴 رئیس اتاق ایران: سهم کشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شد! غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفت : در کشور دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. همین م

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴 رئیس اتاق ایران: سهم کشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شد! غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفت : در کشور دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. همین م

جدیدترین مقاله