25 C
Tehran

🔻میشل عون: عاملان حوادث بیروت، مجازات خواهند شد…

خواندنی

🔻میشل عون: عاملان حوادث بیروت، مجازات خواهند شد

🔹میشل عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به حوادث امروز بیروت گفت که استفاده مجدد از سلاح قابل پذیرش نیست و حکومت، آزادی بیان را تضمین خواهند کرد.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

🔻میشل عون: عاملان حوادث بیروت، مجازات خواهند شد 🔹میشل عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به حوادث امروز بیروت گفت که استفاده مجدد از سلاح قابل پذیرش نیست و حکومت، آزادی بیان را تضمین خواهند کرد.📡انتشار حدا 🔻میشل عون: عاملان حوادث بیروت، مجازات خواهند شد 🔹میشل عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به حوادث امروز بیروت گفت که استفاده مجدد از سلاح قابل پذیرش نیست و حکومت، آزادی بیان را تضمین خواهند کرد.📡انتشار حدا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔻میشل عون: عاملان حوادث بیروت، مجازات خواهند شد 🔹میشل عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به حوادث امروز بیروت گفت که استفاده مجدد از سلاح قابل پذیرش نیست و حکومت، آزادی بیان را تضمین خواهند کرد.📡انتشار حدا

جدیدترین مقاله