25 C
Tehran

♦️ برقراری آرامش نسبی در برخی از مناطق…

خواندنی

♦️ برقراری آرامش نسبی در برخی از مناطق درگیری بیروت/ تلاش ارتش برای ورود به ساختمان تک تیراندازان 🔹المیادین: ارتش در قسمت‌های فرعی منطقه درگیری در الطیونه مستقر شده است. 🔹آرامش نسبی در منطقه درگیری در الطیونه برقرار شده و ارتش به خبرنگاران اجازه رفت و آمد…

♦️ برقراری آرامش نسبی در برخی از مناطق درگیری بیروت/ تلاش ارتش برای ورود به ساختمان تک تیراندازان 🔹المیادین: ارتش در قسمت‌های فرعی منطقه درگیری در الطیونه مستقر شده است. 🔹آرامش نسبی در منطقه درگیری در ♦️ برقراری آرامش نسبی در برخی از مناطق درگیری بیروت/ تلاش ارتش برای ورود به ساختمان تک تیراندازان 🔹المیادین: ارتش در قسمت‌های فرعی منطقه درگیری در الطیونه مستقر شده است. 🔹آرامش نسبی در منطقه درگیری در

More articles

- Advertisement -spot_img ♦️ برقراری آرامش نسبی در برخی از مناطق درگیری بیروت/ تلاش ارتش برای ورود به ساختمان تک تیراندازان 🔹المیادین: ارتش در قسمت‌های فرعی منطقه درگیری در الطیونه مستقر شده است. 🔹آرامش نسبی در منطقه درگیری در

جدیدترین مقاله