15.6 C
Tehran

🔸 مطالبه رئیس جمهور از استاندار جوان تهران…

خواندنی

🔸 مطالبه رئیس جمهور از استاندار جوان تهران در حکم انتصاب وی

🔹در تحقق «عدالت و پیشرفت» و رفع «فقر و تبعیض» کوشا باشید.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

🔸 مطالبه رئیس جمهور از استاندار جوان تهران در حکم انتصاب وی🔹در تحقق «عدالت و پیشرفت» و رفع «فقر و تبعیض» کوشا باشید. 📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadiii@nabjahadiii 🔸 مطالبه رئیس جمهور از استاندار جوان تهران در حکم انتصاب وی🔹در تحقق «عدالت و پیشرفت» و رفع «فقر و تبعیض» کوشا باشید. 📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadiii@nabjahadiii

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸 مطالبه رئیس جمهور از استاندار جوان تهران در حکم انتصاب وی🔹در تحقق «عدالت و پیشرفت» و رفع «فقر و تبعیض» کوشا باشید. 📡انتشار حداکثری با شما@nabjahadiii@nabjahadiii

جدیدترین مقاله