18.7 C
Tehran

🔺 زمین در آغاز تحولات کیهانی – ۵۸…

خواندنی

🔺 زمین در آغاز تحولات کیهانی – ۵۸

خبر :
سطح هشدار در آتش‌فشان ASO در منطقه‌ی کیوشو واقع در ژاپن به‌دلیل افزایش فعالیت لرزه‌ای آن به زرد افزایش یافته و دامنه‌ی لرزش‌های آتش‌فشانی بر دهانه‌ی ناکاداک نیشیاما متمرکز است.

@Mellig

🔺 زمین در آغاز تحولات کیهانی - ۵۸ خبر :سطح هشدار در آتش‌فشان ASO در منطقه‌ی کیوشو واقع در ژاپن به‌دلیل افزایش فعالیت لرزه‌ای آن به زرد افزایش یافته و دامنه‌ی لرزش‌های آتش‌فشانی بر دهانه‌ی ناکاداک نیشی 🔺 زمین در آغاز تحولات کیهانی - ۵۸ خبر :سطح هشدار در آتش‌فشان ASO در منطقه‌ی کیوشو واقع در ژاپن به‌دلیل افزایش فعالیت لرزه‌ای آن به زرد افزایش یافته و دامنه‌ی لرزش‌های آتش‌فشانی بر دهانه‌ی ناکاداک نیشی

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺 زمین در آغاز تحولات کیهانی - ۵۸ خبر :سطح هشدار در آتش‌فشان ASO در منطقه‌ی کیوشو واقع در ژاپن به‌دلیل افزایش فعالیت لرزه‌ای آن به زرد افزایش یافته و دامنه‌ی لرزش‌های آتش‌فشانی بر دهانه‌ی ناکاداک نیشی

جدیدترین مقاله