13.4 C
Tehran

🔻‏مؤسسه «گالوپ» و نظرسازی برای «قاضی مرگ»مؤسسه «گالوپ»…

خواندنی

🔻‏مؤسسه «گالوپ» و نظرسازی برای «قاضی مرگ»

مؤسسه «گالوپ» که به سنجیدن افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد در یکی از نظرسنجی‌های خود از قرار معلوم به این نتیجه عجیب و غریب رسیده که ۷۲درصد ایرانیان فعالیت ابراهیم رئیسی را تأیید می‌کنند!
Kayhanlondon

▪️‏این موسسات بین‌المللی این اطلاعات را چطور و از طریق چه کسانی کسب می‌کنند؟ همان لابی‌های معروف حکومت در خارج؟ همان خبرنگاران نام‌آشنا؟ همان ماله‌کشان صادراتی با سرصفحه‌های هماهنگ از کاشی‌کاری‌های مسجد؟ یا چی؟

PooyanMoghadasi
@mamlekate

🔻‏مؤسسه «گالوپ» و نظرسازی برای «قاضی مرگ»مؤسسه «گالوپ» که به سنجیدن افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد در یکی از نظرسنجی‌های خود از قرار معلوم به این نتیجه عجیب و غریب رسیده که ۷۲درصد ایرانیا 🔻‏مؤسسه «گالوپ» و نظرسازی برای «قاضی مرگ»مؤسسه «گالوپ» که به سنجیدن افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد در یکی از نظرسنجی‌های خود از قرار معلوم به این نتیجه عجیب و غریب رسیده که ۷۲درصد ایرانیا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔻‏مؤسسه «گالوپ» و نظرسازی برای «قاضی مرگ»مؤسسه «گالوپ» که به سنجیدن افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد در یکی از نظرسنجی‌های خود از قرار معلوم به این نتیجه عجیب و غریب رسیده که ۷۲درصد ایرانیا

جدیدترین مقاله