10.9 C
Tehran

همسر این مرد قبل از مرگش ازش خواسته…

خواندنی

همسر این مرد قبل از مرگش ازش خواسته با دقت از گیاهاش نگهداری کنه ! مرد بعد از اینکه چند سال هر روز آب دادن میفهمه گیاها پلاستیکی بود 😐

دخترشون توئیت کرده میتونم صدای خنده‌های مامانمو بشنوم !!😂

@Midanesti

همسر این مرد قبل از مرگش ازش خواسته با دقت از گیاهاش نگهداری کنه ! مرد بعد از اینکه چند سال هر روز آب دادن میفهمه گیاها پلاستیکی بود 😐دخترشون توئیت کرده میتونم صدای خنده‌های مامانمو بشنوم !!😂@Midanest همسر این مرد قبل از مرگش ازش خواسته با دقت از گیاهاش نگهداری کنه ! مرد بعد از اینکه چند سال هر روز آب دادن میفهمه گیاها پلاستیکی بود 😐دخترشون توئیت کرده میتونم صدای خنده‌های مامانمو بشنوم !!😂@Midanest

More articles

- Advertisement -spot_img همسر این مرد قبل از مرگش ازش خواسته با دقت از گیاهاش نگهداری کنه ! مرد بعد از اینکه چند سال هر روز آب دادن میفهمه گیاها پلاستیکی بود 😐دخترشون توئیت کرده میتونم صدای خنده‌های مامانمو بشنوم !!😂@Midanest

جدیدترین مقاله