15.1 C
Tehran

رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای…

خواندنی

رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.

🆔 @YjcNewsChannel

رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.🆔 @ رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.🆔 @

More articles

- Advertisement -spot_img رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.🆔 @

جدیدترین مقاله