10.9 C
Tehran

⭕زاینده‌رود برای ‌۱۰۰ روز آب دارد🔸️سیدرضا مرتضوی، استاندار…

خواندنی

زاینده‌رود برای ‌۱۰۰ روز آب دارد

🔸️سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان:

🔹️داده‌های آماری نشان می‌دهد آب پشت سد زاینده‌رود تنها کفاف حدود ۱۰۰ روز را می‌دهد.

🔹️اولویت تامین آب شرب است و در صورت مازاد، می‌توان آن را برای مصارف کشاورزی رهاسازی کرد.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕زاینده‌رود برای ‌۱۰۰ روز آب دارد🔸️سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان:🔹️داده‌های آماری نشان می‌دهد آب پشت سد زاینده‌رود تنها کفاف حدود ۱۰۰ روز را می‌دهد. 🔹️اولویت تامین آب شرب است و در صورت مازاد، می‌توان ⭕زاینده‌رود برای ‌۱۰۰ روز آب دارد🔸️سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان:🔹️داده‌های آماری نشان می‌دهد آب پشت سد زاینده‌رود تنها کفاف حدود ۱۰۰ روز را می‌دهد. 🔹️اولویت تامین آب شرب است و در صورت مازاد، می‌توان

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕زاینده‌رود برای ‌۱۰۰ روز آب دارد🔸️سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان:🔹️داده‌های آماری نشان می‌دهد آب پشت سد زاینده‌رود تنها کفاف حدود ۱۰۰ روز را می‌دهد. 🔹️اولویت تامین آب شرب است و در صورت مازاد، می‌توان

جدیدترین مقاله