11.9 C
Tehran

🔸رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای…

خواندنی

🔸رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

🔸رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.📡ا 🔸رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.📡ا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸رئیس جمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود گفت: صنعت فضایی و فضای مجازی حکمرانی را تغییر داده است لذا باید حرکت در صنعت فضایی شتابان باشد.📡ا

جدیدترین مقاله