10.9 C
Tehran

آقای علم الهدی!فهم اینکه تجمعات مردم، نعوذبلا در…

خواندنی

آقای علم الهدی!
فهم اینکه تجمعات مردم، نعوذبلا در برابر خدا نیست بسیار سخت نیست!
بلکه این تجمع و عصبانیت در برابر مسئولین بی کفایت و بی عقلیست که در طی چند دهه اخیر با طرح های مزخرفی مانند انتقال آب، سدهای بی برنامه، احداث صنایع بشدت آب‌بر در دل کویر، مکانیزه نکردن کشاورزی و … باعث خشک شدن کل کشور شدند.

🚦 @SoReNaE | #هامط

آقای علم الهدی!فهم اینکه تجمعات مردم، نعوذبلا در برابر خدا نیست بسیار سخت نیست!بلکه این تجمع و عصبانیت در برابر مسئولین بی کفایت و بی عقلیست که در طی چند دهه اخیر با طرح های مزخرفی مانند انتقال آب، سد آقای علم الهدی!فهم اینکه تجمعات مردم، نعوذبلا در برابر خدا نیست بسیار سخت نیست!بلکه این تجمع و عصبانیت در برابر مسئولین بی کفایت و بی عقلیست که در طی چند دهه اخیر با طرح های مزخرفی مانند انتقال آب، سد

More articles

- Advertisement -spot_img آقای علم الهدی!فهم اینکه تجمعات مردم، نعوذبلا در برابر خدا نیست بسیار سخت نیست!بلکه این تجمع و عصبانیت در برابر مسئولین بی کفایت و بی عقلیست که در طی چند دهه اخیر با طرح های مزخرفی مانند انتقال آب، سد

جدیدترین مقاله