10.9 C
Tehran

🔴 صحنه دیگری از بستر خشک زاینده رود…

خواندنی

🔴 صحنه دیگری از بستر خشک زاینده رود که امروز به میدان نبرد جوانان و کشاورزان دلیر اصفهانی با وحوش جنایتکار خامنه ای خائن شده است

جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰

مردم اصفهان به کشاورزان و سایر معترضان بپیوندند که زمان همبستگی و اتحاد امروز است.

#انقلاب_ایران

🆔 @sedaiazadi

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴 صحنه دیگری از بستر خشک زاینده رود که امروز به میدان نبرد جوانان و کشاورزان دلیر اصفهانی با وحوش جنایتکار خامنه ای خائن شده استجمعه ۵ آذر ۱۴۰۰مردم اصفهان به کشاورزان و سایر معترضان بپیوندند که زمان ه

جدیدترین مقاله