11.9 C
Tehran

⭕رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای…

خواندنی

رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند

🔸️رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:

🔹️دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.

🔹️بر کاربردی کردن صنعت فضایی تاکید داریم.

🔹️صنعت فضایی دیروز تنها مظهر اقتدار کشورها بود اما امروز به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مطرح است

🔹️ما باید به سرعت و با برنامه ریزی دقیق و منسجم، به فناوری تثبیت شده برای مدارهای (LEO) برسیم و در گام بعد باید با برنامه ریزی دقیق و کار مجاهدانه، به سرعت به سمت مدار ۳۶ هزار کیلومتری ( GEO) حرکت کنیم.

🔹️اگر در صنعت فضایی و فضای مجازی حضور نداشته باشیم مجبور خواهیم شد در اتوبان ساخته شده توسط دیگران حرکت کنیم.

🔹️صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند.

🔹️وقتی ماهواره‌ای پرتاب می‌شود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور می کنند.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔸️رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:🔹️دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔹️بر کاربردی ک ⭕رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔸️رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:🔹️دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔹️بر کاربردی ک

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕رئیس جمهور: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند🔸️رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم:🔹️دولت سیزدهم از توسعه صنعت فضایی کاملا حمایت می‌کند.🔹️بر کاربردی ک

جدیدترین مقاله