11.9 C
Tehran

چگونه اعتراضات مردم رو به خشونت بکشیم؟زودتر از…

خواندنی

چگونه اعتراضات مردم رو به خشونت بکشیم؟
زودتر از مردم یسری بسیجی با موتور و باتوم بفرستید در بستر زاینده رود، به مردم اجازه ندید اونجا تجمع‌ کنن، جمعیت که زیاد شد با گاز اشک‌آور مردم رو متفرق کنید. بعد که مردم رفتن تو خیابونای اطراف به بهانه آسیب به اموال عمومی بهشون شلیک کنید.

AlwaysMahtab
@mamlekate

چگونه اعتراضات مردم رو به خشونت بکشیم؟زودتر از مردم یسری بسیجی با موتور و باتوم بفرستید در بستر زاینده رود، به مردم اجازه ندید اونجا تجمع‌ کنن، جمعیت که زیاد شد با گاز اشک‌آور مردم رو متفرق کنید. بعد چگونه اعتراضات مردم رو به خشونت بکشیم؟زودتر از مردم یسری بسیجی با موتور و باتوم بفرستید در بستر زاینده رود، به مردم اجازه ندید اونجا تجمع‌ کنن، جمعیت که زیاد شد با گاز اشک‌آور مردم رو متفرق کنید. بعد

More articles

- Advertisement -spot_img چگونه اعتراضات مردم رو به خشونت بکشیم؟زودتر از مردم یسری بسیجی با موتور و باتوم بفرستید در بستر زاینده رود، به مردم اجازه ندید اونجا تجمع‌ کنن، جمعیت که زیاد شد با گاز اشک‌آور مردم رو متفرق کنید. بعد

جدیدترین مقاله