11.9 C
Tehran

در این کشور همه دردها یک درد است….

خواندنی

در این کشور همه دردها یک درد است. درد مردم خوزستان و جوانان آبان یکی‌ست. درد آنکه جگر گوشه‌اش در هواپیما بوده و شمایی که رودخانه هزاران ساله شهرتان خشکیده یک درد است. این رنجها صورت‌های متفاوت یک درد‌اند، که گاه در آبان، زمانی در خوزستان و امروز در بستر زاینده‌رود سر بلند می‌کند.

BamdadEtemad
@mamlekate

More articles

- Advertisement -spot_img در این کشور همه دردها یک درد است. درد مردم خوزستان و جوانان آبان یکی‌ست. درد آنکه جگر گوشه‌اش در هواپیما بوده و شمایی که رودخانه هزاران ساله شهرتان خشکیده یک درد است. این رنجها صورت‌های متفاوت یک درد‌

جدیدترین مقاله