جهت تنویر افکار عمومی در خصوص مطالب منتشره…


Spread the love
جهت تنویر افکار عمومی در خصوص مطالب منتشره در برخی از کانالها مبنی بر استفاده بعضی از کاندیداهای محترم از فضای باز مدارس به استحضار همشهریان گرامی میرساند از آنجا که بند سوم مصوبات ستاد ملی کرونا که طی نامه شماره ۱۴۰/۱۷۶ مورخه ۱۴۰۰/۳/۲ این حوزه به مدیران کل ابلاغ شده، مقرر کرده تجمعات انتخاباتی و سخنرانی نامزدهای ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضای روباز از قبیل استادیوم، مدارس، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مراکز آموزش عالی و سایر مراکز مربوط به دستگاههای دولتی بلامانع است، لذا این مدیریت به استناد بخشنامه فوق الذکر دفتر وزراتی و مصوبه ستاد امنیت انتخابات کشور مستقر در شهرستان خوی، لیست مدارس مورد استفاده کاندیداها را به دبیرخانه ستاد ارسال نموده و به همه کاندیداها اطلاع رسانی و جهت استفاده از این فضاها هزینه متعارف از کاندیداها اخذ و به حساب خزانه واریز شده است. با این اوصاف فقط چند کاندیدا در شهرستان خوی و شهر دیزجدیز از این امکان با عقد قرارداد و رعایت موازین قانونی استفاده نموده اند.

با تقدیم احترام – غلامرضا نظرعلیلو
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی

جهت تنویر افکار عمومی در خصوص مطالب منتشره در برخی از کانالها مبنی بر استفاده بعضی از کاندیداهای محترم از فضای باز مدارس به استحضار همشهریان گرامی میرساند از آنجا که بند سوم مصوبات ستاد ملی کرونا که ط


Roshangari