🔺موضع رییسی در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی:🔹اشکال دولت…


Spread the love
🔺موضع رییسی در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی:
🔹اشکال دولت اینه که در اتاق دربسته، برای قشری که در میدان کار می‌کنند، تصمیم می‌گیره.
🔸مسألۀ درآمدزابودن، بنزین و بیمۀ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را حل می‌کنیم.


AparatTv