علیرضا محمدزاده: 12% الهام سادات مظلومی: 9% اکبر…


Spread the love
علیرضا محمدزاده: 12%
الهام سادات مظلومی: 9%
اکبر طالبی: 8%
مهدی صلاحلو: 7%
رضا ایماندار: 4%
رقیه حسنعلی نژاد: 3%
مجید غوری: 3%
علی کرلو: 3%
محمدرضا پیری: 3%
کلا 7609 رای

Roshangari