دار قالی است دلمهر گره اش عشق توست…


Spread the love
دار قالی است دلم
هر گره اش عشق توست 🙂

صبح بخیر…

👊 @sorenae

دار قالی است دلمهر گره اش عشق توست :)صبح بخیر...👊 @sorenae


sorenae