🔴 ظریف معاون اولی “تبلیغاتی” همتی را نپذیرفت🔹️یک…


Spread the love
🔴 ظریف معاون اولی “تبلیغاتی” همتی را نپذیرفت

🔹️یک منبع آگاه به دانا گفت: در جلسه ای که از سوی همتی به قصد قانع کردن ظریف برای استفاده از نام او به عنوان معاون اولی تبلیغاتی همتی برگزار شده وی اعلام عنوان معاون اولی را نپذیرفته است.

🔹️ ظریف در ویدیویی که برای دعوت مردم به مشارکت منتشر کرد نیز از هیچ کاندیدایی حمایت نکرد.

🔹️همتی در نظرسنجی ها در رتبه آخرین نفر بین ۴ کاندیدای باقی مانده در صحنه انتخابات قرار دارد.

@Sorenae


sorenae