🔺 دیالوگ ماندگاراز وقتی که تصمیم گرفتم نبینم،…


Spread the love
🔺 دیالوگ ماندگار

از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، خیلی چیزها رو دیدم…

🎥 بید مجنون_مجید مجیدی

@iranfnews

🔺 دیالوگ ماندگاراز وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، خیلی چیزها رو دیدم...🎥 بید مجنون_مجید مجیدی@iranfnews


iranfnews

شرایط تبلیغات:point_down: @iranfnewsads ادمین تبلیغات:point_down: :id: @Amir_hoseein1 ______________________ :eight_spoked_asterisk:این کانال هیچ ادمین تبلیغ دیگری جز( @Amir_hoseein1 ) ندارد.