🔺پروتکل‌های ضدکرونایی برای انتخاباتِ فرداوزارت بهداشت:🔹 در وهله…


Spread the love
🔺پروتکل‌های ضدکرونایی برای انتخاباتِ فردا

وزارت بهداشت:
🔹 در وهله اول اولویت با برگزاری انتخابات در فضای باز خواهد بود.
🔹 همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی (حداقل رعایت فاصله ۱.۵ تا دو متر با دیگر افردا) در شعب اخذ رای ضروری است.
🔹 استفاده از ماسک در صفوف و شعب اخذ رای برای تمامی افراد الزامی است.
🔹 توصیه می‌شود که افراد برای رای دادن حتما از خودکار شخصی استفاده کنند.
🔹 در زمان رای‌گیری و شمارش آرا نیز تهویه مناسبی برای محیط پیش‌بینی شده باشد.

@iranfnews

🔺پروتکل‌های ضدکرونایی برای انتخاباتِ فرداوزارت بهداشت:🔹 در وهله اول اولویت با برگزاری انتخابات در فضای باز خواهد بود.🔹 همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی (حداقل رعایت فاصله ۱.۵ تا دو متر با دیگر افردا)


iranfnews

شرایط تبلیغات:point_down: @iranfnewsads ادمین تبلیغات:point_down: :id: @Amir_hoseein1 ______________________ :eight_spoked_asterisk:این کانال هیچ ادمین تبلیغ دیگری جز( @Amir_hoseein1 ) ندارد.