کوچه واقع در احمدنیا علمک گاز نصب شده…


کوچه واقع در احمدنیا
علمک گاز نصب شده و تمام هزینه های آسفالت و … به حساب شهرداری پرداخت شده ولی متاسفانه چندین ماهه که خبری ازشون نیست و کوچه به این شکل مونده

ممنون از کمک و اطلاع رسانی شما

کوچه واقع در احمدنیا علمک گاز نصب شده و تمام هزینه های آسفالت و ... به حساب شهرداری پرداخت شده ولی متاسفانه چندین ماهه که خبری ازشون نیست و کوچه به این شکل مونده ممنون از کمک و اطلاع رسانی شما


Roshangari