🔹 “بازخوانی بخشی از وصیت نامه سردار سپهبد…


🔹 “بازخوانی بخشی از وصیت نامه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی (18)”

#زهرا_میرزائی

“پروردگارا، تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی و درک بوسه بر گونه های بهشتی آنان و استشمام بوی عطر الهی آنان را ــ یعنی مجاهدین و شهدای این راه ــ به من ارزانی داشتی…” (سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی)

📡 #ناب_جهادی

@nabjahadiii
@nabjahadiii


nabjahadiii