همه‌ی‌ افرادی‌که کنار ما هستند، کاسب‌اندوفاداری اون‌هابه میزان‌کاسبی‌شون…


همه‌ی‌ افرادی‌که کنار ما هستند، کاسب‌اند
وفاداری اون‌ها
به میزان‌کاسبی‌شون بستگی داره …

🎥The Godfather 2
Join → @Aparat_Tv 📺

همه‌ی‌ افرادی‌که کنار ما هستند، کاسب‌اندوفاداری اون‌هابه میزان‌کاسبی‌شون بستگی داره ...🎥The Godfather 2Join → @Aparat_Tv 📺


AparatTv